Zamieszkanie

Do Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju kieruje się na podstawie podania osoby ubiegającej się o skierowanie, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce jej zamieszkania lub pobytu. Następnie pracownik socjalny przeprowadza u osoby zainteresowanej wywiad środowiskowy, ustala dochód osoby zainteresowanej na podstawie decyzji organu emerytalno-rentowego lub decyzji o przyznaniu zasiłku stałego. Ośrodek pomocy społecznej wydaje decyzję  kierującą i decyzję o odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej. W przypadku decyzji odmownej osobie zainteresowanej przysługuje odwołanie.

 

Decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju wydaje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju – z upoważnienia Starosty Biłgorajskiego, prowadzącego DPS. W przypadku niemożności umieszczenia z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę osób oczekujących.

 

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

  • mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu,
  • małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej,
  • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.

 

Zgodnie z Obwieszczeniem Starosty Biłgorajskiego z dnia 25 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2021r. (Dziennik Urzędowy z 2020r. poz. 1876 z późn. zm.), średni miesięczny koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju wynosi 3 717, 80 zł.

© 2016 PIKU s.c.

Please publish modules in offcanvas position.